Konferencie UPJŠ


Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Cieľom konferencie je poukázať na aktuálne výzvy európskeho a medzinárodného práva, na ktoré musí vnútroštátna právna úprava reagovať. Existencia a používanie medzinárodných a európskych právnych noriem v konkrétnych oblastiach vnútroštátneho práva má v dnešných dňoch nezastupiteľnú úlohu. Zámerom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu originálnych príspevkov a prispieť tak k diskusii o prínose európskeho a medzinárodného práva pre právnu úpravu a aplikáciu vnútroštátneho práva.

Prezerať konferencie

Prieniky trestného práva k iným právnym odvetiam a vedným disciplínam

Vedecká konferencia bude priestorom pre výmenu skúseností a poznatkov, prezentáciu výsledkov vedeckých prác a otvorenú diskusiu v oblasti interdisciplinárneho charakteru trestného práva.

Prezerať konferencie

Študentská vedecka konferencia PF UPJŠ

Študentská vedecka konferencia PF UPJŠ

Prezerať konferencie

Jarná škola doktorandov UPJŠ

spoločné podujatie celouniverzitného charakteru študentov 3. stupňa štúdia za účelom prehĺbenia aspektov interdisciplinarity, vzájomnej informovanosti a zvýšenia úrovne vzdelávania zohľadňujúceho perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti

Prezerať konferencie

Tvorivý učiteľ fyziky

Festival fyziky ponúka vynikajúcu príležitosť pre všetkých fyzikov z výskumu aj z pedagogickej praxe, ktorým záleží na tom, aby fyzika bola ponímaná ako atraktívna veda, mimoriadne užitočná pre rozvoj a prosperitu spoločnosti. Určený je najmä učiteľom škôl všetkých stupňov, ktorí sa chcú deliť so svojimi nápadmi ako v súčasnosti skvalitniť vyučovanie fyziky. Vítaní sú stredoškolskí a vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci, členovia SFS, vysokoškolskí študenti fyziky a učiteľstva fyziky ako aj ďalší záujemci. Festival je zameraný predovšetkým na prezentáciu zaujímavých experimentov, inovatívnych vyučovacích metód a postupov, ktoré u žiakov a študentov stimulujú záujem o fyziku a fyzikálne vzdelávanie.

Prezerať konferencie

NorduGrid 2016

This year's theme "The way forward in distributed computing: evolution or revolution?" addresses the challenge faced by many scientific communities: how to survive the data tsunami in the shade of the clouds? The conference will cover different aspects and directions of future distributed computing systems. The conference will consist of plenary sessions only, within which four major topics are identified:
-Virtualised infrastructures for data and computng
-Cluster resource management
-Exploiting supercomputers and distributed infrastructures
-New approaches to networked computing

Prezerať konferencie