Prechádzať index názvov


Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Cieľom konferencie je poukázať na aktuálne výzvy európskeho a medzinárodného práva, na ktoré musí vnútroštátna právna úprava reagovať. Existencia a používanie medzinárodných a európskych právnych noriem v konkrétnych oblastiach vnútroštátneho práva má v dnešných dňoch nezastupiteľnú úlohu. Zámerom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu originálnych príspevkov a prispieť tak k diskusii o prínose európskeho a medzinárodného práva pre právnu úpravu a aplikáciu vnútroštátneho práva.

 • Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 2018

  22. marec 2018 – 23. marec 2018

  Vážení doktorandi a mladí vedeckí pracovníci,

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakultaÚstav medzinárodného práva a európskeho práva tohto roku prevzal záštitu nad konaním doktorandskej konferencie, ktorá má na pôde Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach už niekoľkoročnú tradíciu. Vzhľadom na rastúci význam medzinárodného práva a európskeho práva poskytuje téma konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov z rôznych právnych odvetví jedinečnú možnosť podeliť sa o svoje poznatky a skúsenosti a prispieť tak k odbornej diskusii na tému konferencie.

  V snahe uskutočniť túto konferenciu v priateľskom a o čosi menej formálnom duchu sme si pre Vás pripravili spoločenský program, v rámci ktorého, ako dúfame, vznikne priestor na vzájomné spoznávanie sa a uvoľnenú diskusiu.

  Tešíme sa na Vašu účasť a dúfame, že pripravovaná konferencia bude nielen príležitosťou na nadviazanie kontaktov a spolupráce medzi samotnými účastníkmi konferencie, ale aj medzi jednotlivými inštitúciami.

  Organizačný výbor konferencie

  Pozvánka

Prieniky trestného práva k iným právnym odvetiam a vedným disciplínam

Vedecká konferencia bude priestorom pre výmenu skúseností a poznatkov, prezentáciu výsledkov vedeckých prác a otvorenú diskusiu v oblasti interdisciplinárneho charakteru trestného práva.

 • Prieniky trestného práva k iným právnym odvetiam a vedným disciplínam 2016

  23. november 2016 – 24. november 2016

  Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  23. november - 24. november 2016

  Vedecká konferencia bude priestorom pre výmenu skúseností a poznatkov, prezentáciu výsledkov vedeckých prác a otvorenú diskusiu v oblasti interdisciplinárneho charakteru trestného práva.

Študentská vedecka konferencia PF UPJŠ

Študentská vedecka konferencia PF UPJŠ

 • Študentská vedecká konferencia PF UPJŠ 2018

  18. apríl 2018 – 18. apríl 2018

  Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  Prírodovedecká fakulta

  Jesenná 5 a Park Angelinum 9

  18. apríla 2018

  Študentská vedecká konferencia PF UPJŠ

 • Študentská vedecka konferencia PF UPJŠ 2017

  26. apríl 2017 – 26. apríl 2017

  Košice, Jesenná 5 a Park Angelinum 9

  26. apríla 2017

 • Študentská vedecka konferencia PF UPJŠ 2016

  20. apríl 2016 – 21. apríl 2016

  Košice, Jesenná 5 a Park Angelinum 9

  20. apríla 2016

Jarná škola doktorandov UPJŠ

spoločné podujatie celouniverzitného charakteru študentov 3. stupňa štúdia za účelom prehĺbenia aspektov interdisciplinarity, vzájomnej informovanosti a zvýšenia úrovne vzdelávania zohľadňujúceho perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti

 • JŠD 2018

  11. jún 2018 – 14. jún 2018

  Liptovský Ján

  11. jún 2018 - 14. jún 2018

  Jarná internacionalizovaná škola doktorandov UPJŠ (JIŠD 2018) pomáha zvýšiť kvalitu prípravy študentov doktorandského štúdia v spoločenských, humanitných, lekárskych a prírodných vedách, matematike a informatike tým, že:

  • okrem domácich prednášajúcich z  UPJŠ sú prítomní aj externí zahraniční prednášatelia, aby študenti mali možnosť sledovať prednášky pre vybrané nosné predmety akreditovaných programov doktorandského štúdia aj z iného zorného uhla pohľadu a zároveň dostali možnosť oboznámiť sa so súčasnými trendmi v daných oblastiach vo svete,
  • posilňujú sa kontakty a zvýši vzájomná informovanosť študentov o aktuálnych smeroch výskumu medzi študentmi rôznych programov DŠ v rámci UPJŠ,
  • je posilnená interdisciplinárna zložka odborného rastu študentov doktorandského štúdia v záujme kompenzovať príliš jednostrannú predčasnú špecializáciu, ktorá často sťažuje uplatnenie absolventov na trhu práce.

 • JŠD 2017

  14. jún 2017 – 16. jún 2017

  Liptovský Ján

  14. jún 2017 - 16. jún 2017

  Jarná škola doktorandov UPJŠ (JŠD) pomáha zvýšiť kvalitu prípravy študentov doktorandského štúdia v spoločenských, humanitných, lekárskych a prírodných vedách, matematike a informatike tým, že:

  • okrem domácich prednášajúcich z  UPJŠ sú prítomní aj externí zahraniční prednášatelia, aby študenti mali možnosť sledovať prednášky pre vybrané nosné predmety akreditovaných programov doktorandského štúdia aj z iného zorného uhla pohľadu a zároveň dostali možnosť oboznámiť sa so súčasnými trendmi v daných oblastiach vo svete,
  • posilňujú sa kontakty a zvýši vzájomná informovanosť študentov o aktuálnych smeroch výskumu medzi študentmi rôznych programov DŠ v rámci UPJŠ,
  • je posilnená interdisciplinárna zložka odborného rastu študentov doktorandského štúdia v záujme kompenzovať príliš jednostrannú predčasnú špecializáciu, ktorá často sťažuje uplatnenie absolventov na trhu práce.

 • JŠD 2016

  14. jún 2016 – 16. jún 2016

  Liptovský Ján

  14. jún 2016 - 16. jún 2016

  Jarná škola doktorandov UPJŠ (JŠD) pomáha zvýšiť kvalitu prípravy študentov doktorandského štúdia v spoločenských, humanitných, lekárskych a prírodných vedách, matematike a informatike tým, že:
  • okrem domácich prednášajúcich z  UPJŠ sú prítomní aj externí zahraniční prednášatelia, aby študenti mali možnosť sledovať prednášky pre vybrané nosné predmety akreditovaných programov doktorandského štúdia aj z iného zorného uhla pohľadu a zároveň dostali možnosť oboznámiť sa so súčasnými trendmi v daných oblastiach vo svete,
  • posilňujú sa kontakty a zvýši vzájomná informovanosť študentov o aktuálnych smeroch výskumu medzi študentmi rôznych programov DŠ v rámci UPJŠ,
  • je posilnená interdisciplinárna zložka odborného rastu študentov doktorandského štúdia v záujme kompenzovať príliš jednostrannú predčasnú špecializáciu, ktorá často sťažuje uplatnenie absolventov na trhu práce.

   

Tvorivý učiteľ fyziky

Festival fyziky ponúka vynikajúcu príležitosť pre všetkých fyzikov z výskumu aj z pedagogickej praxe, ktorým záleží na tom, aby fyzika bola ponímaná ako atraktívna veda, mimoriadne užitočná pre rozvoj a prosperitu spoločnosti. Určený je najmä učiteľom škôl všetkých stupňov, ktorí sa chcú deliť so svojimi nápadmi ako v súčasnosti skvalitniť vyučovanie fyziky. Vítaní sú stredoškolskí a vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci, členovia SFS, vysokoškolskí študenti fyziky a učiteľstva fyziky ako aj ďalší záujemci. Festival je zameraný predovšetkým na prezentáciu zaujímavých experimentov, inovatívnych vyučovacích metód a postupov, ktoré u žiakov a študentov stimulujú záujem o fyziku a fyzikálne vzdelávanie.

 • Tvorivý učiteľ fyziky XI, 2018

  9. apríl 2018 – 11. apríl 2018

  Kongresové centrum SAV Smolenice

  9. apríl 2018 - 11. apríl 2018

  SmoleniceFestival fyziky ponúka vynikajúcu príležitosť pre všetkých fyzikov z výskumu aj z pedagogickej praxe, ktorým záleží na tom, aby fyzika bola ponímaná ako atraktívna veda, mimoriadne užitočná pre rozvoj a prosperitu spoločnosti. Určený je najmä učiteľom škôl všetkých stupňov, ktorí sa chcú deliť so svojimi nápadmi ako v súčasnosti skvalitniť vyučovanie fyziky. Vítaní sú stredoškolskí a vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci, členovia SFS, vysokoškolskí študenti fyziky a učiteľstva fyziky ako aj ďalší záujemci. Festival je zameraný predovšetkým na prezentáciu zaujímavých experimentov, inovatívnych vyučovacích metód a postupov, ktoré u žiakov a študentov stimulujú záujem o fyziku a fyzikálne vzdelávanie.

  Popri vystúpeniach a praktických prezentáciách je dôležitou súčasťou Festivalu fyziky „Trh fyzikálnych nápadov“, na ktorom účastníci predvádzajú a ponúkajú osvedčené fyzikálne experimenty a praktické učebné pomôcky, hotové na prebratie do školskej praxe.

  Prezentované príspevky budú vydané v tlačenom recenzovanom zborníku Tvorivý učiteľ fyziky X. Zborníky z predchádzajúcich ročníkov sú dostupné aj v elektronickej forme:

  http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/smolenice/

  Každoročne sa podujatia zúčastňujú poprední slovenskí fyzici, didaktici fyziky, aktívni učitelia a záujemcovia o fyzikálne vzdelávanie. Veríme, že aj tohto roku tomu tak bude.

   

   

   

 • Tvorivý učiteľ fyziky X, 2017

  11. september 2017 – 13. september 2017

  Kongresové centrum SAV Smolenice

  11. september 2017 - 13. september 2017

  SmoleniceFestival fyziky ponúka vynikajúcu príležitosť pre všetkých fyzikov z výskumu aj z pedagogickej praxe, ktorým záleží na tom, aby fyzika bola ponímaná ako atraktívna veda, mimoriadne užitočná pre rozvoj a prosperitu spoločnosti. Určený je najmä učiteľom škôl všetkých stupňov, ktorí sa chcú deliť so svojimi nápadmi ako v súčasnosti skvalitniť vyučovanie fyziky. Vítaní sú stredoškolskí a vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci, členovia SFS, vysokoškolskí študenti fyziky a učiteľstva fyziky ako aj ďalší záujemci. Festival je zameraný predovšetkým na prezentáciu zaujímavých experimentov, inovatívnych vyučovacích metód a postupov, ktoré u žiakov a študentov stimulujú záujem o fyziku a fyzikálne vzdelávanie.

  Popri vystúpeniach a praktických prezentáciách je dôležitou súčasťou Festivalu fyziky „Trh fyzikálnych nápadov“, na ktorom účastníci predvádzajú a ponúkajú osvedčené fyzikálne experimenty a praktické učebné pomôcky, hotové na prebratie do školskej praxe.

  Prezentované príspevky budú vydané v tlačenom recenzovanom zborníku Tvorivý učiteľ fyziky X. Zborníky z predchádzajúcich ročníkov sú dostupné aj v elektronickej forme:

  http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/smolenice/

  Každoročne sa podujatia zúčastňujú poprední slovenskí fyzici, didaktici fyziky, aktívni učitelia a záujemcovia o fyzikálne vzdelávanie. Veríme, že aj tohto roku tomu tak bude.

   

   

   

 • Tvorivý učiteľ fyziky IX, 2016

  17. máj 2016 – 18. máj 2016

  Kongresové centrum SAV Smolenice

  4. apríl 2016 - 6. apríl 2016

  SmoleniceFestival fyziky ponúka vynikajúcu príležitosť pre všetkých fyzikov z výskumu aj z pedagogickej praxe, ktorým záleží na tom, aby fyzika bola ponímaná ako atraktívna veda, mimoriadne užitočná pre rozvoj a prosperitu spoločnosti. Určený je najmä učiteľom škôl všetkých stupňov, ktorí sa chcú deliť so svojimi nápadmi ako v súčasnosti skvalitniť vyučovanie fyziky. Vítaní sú stredoškolskí a vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci, členovia SFS, vysokoškolskí študenti fyziky a učiteľstva fyziky ako aj ďalší záujemci. Festival je zameraný predovšetkým na prezentáciu zaujímavých experimentov, inovatívnych vyučovacích metód a postupov, ktoré u žiakov a študentov stimulujú záujem o fyziku a fyzikálne vzdelávanie.

  Popri vystúpeniach a praktických prezentáciách je dôležitou súčasťou Festivalu fyziky „Trh fyzikálnych nápadov“, na ktorom účastníci predvádzajú a ponúkajú osvedčené fyzikálne experimenty a praktické učebné pomôcky, hotové na prebratie do školskej praxe.

  Festival fyziky je zároveň aj národnou prehliadkou Science on Stage Slovakia a slúži k výberu účastníkov na najbližší európsky festival Science on Stage v Debrecene, Maďarsko, 2017.

  http://www.science-on-stage.eu/page/display/4/88/0/festival-2017

  Prezentované príspevky budú vydané v tlačenom recenzovanom zborníku Tvorivý učiteľ fyziky IX. Zborníky z predchádzajúcich ročníkov sú dostupné aj v elektronickej forme:

  http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/smolenice/

  Každoročne sa podujatia zúčastňujú poprední slovenskí fyzici, didaktici fyziky, aktívni učitelia a záujemcovia o fyzikálne vzdelávanie. Veríme, že aj tohto roku tomu tak bude.

   

   

   

NorduGrid 2016

This year's theme "The way forward in distributed computing: evolution or revolution?" addresses the challenge faced by many scientific communities: how to survive the data tsunami in the shade of the clouds? The conference will cover different aspects and directions of future distributed computing systems. The conference will consist of plenary sessions only, within which four major topics are identified:
-Virtualised infrastructures for data and computng
-Cluster resource management
-Exploiting supercomputers and distributed infrastructures
-New approaches to networked computing

 • 2. jún 2016 – 3. jún 2016